Szervezeti felépítés

A Hallgatói Önkormányzat felépítése

(1) A Hallgatói Önkormányzat egységes szervezet.

(2) A Hallgatói Önkormányzat helyi szervezeteket működtethet karonként, központonként és telephe- lyenként, valamint a Kollégiumokban.

(3) A helyi szervezetek felsorolását, és elnevezését jelen alapszabály 6.§ tartalmazza.

(4) A Hallgatói Önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés, melynek hivatalos elnevezé- se Hallgatói Tanács (rövidítése HT).

(5) A Hallgatói Önkormányzat helyi szerveinek legfőbb döntéshozó szerve a kari, vagy helyi küldöttgyű- lés (rövidítése KGY).

(6) Jelen alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában a helyi szervezetek gyakorolják a hallgatói önkormányzat jogait, és felelnek kötelezettségeiért minden olyan esetben, amely kizárólag az adott kart, telephelyet vagy kollégiumot érinti.


A Hallgatói Önkormányzat szervezeti egységei

(1) Az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzata hat helyi szervezetet tart fenn (továbbiakban: KHÖK), és egy Kollégiumi Hallgatói Érdekképviseletet.

(2) A helyi szervezetek felsorolása:

a)
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kari Hallgatói Részönkormányzat (a to-vábbiakban: OE BGK HÖK);

 •   székhelye: 1081 Budapest, Népszínház út 8. (P3) iroda

 •   elnevezése angolul: Union of Student’s of Óbuda University, Bánki Donát Faculty of Mechanical

  Engineering and Security Technology

b) Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kari Hallgatói Részönkormányzat (a továbbiakban: OE KVK HÖK);

 •   székhelye: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 17.

 •   elnevezése angolul: Union of Student’s of Óbuda University, Kandó Kálmán Faculty of Electrical

  Engineering

c) Keleti Károly Gazdasági Kari Hallgatói Részönkormányzat (a továbbiakban: OE KGK HÖK);

 •   székhelye: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 14-18.(P18)

 •   elnevezése angolul: Union of Student’s of Óbuda University, Keleti Károly Faculty of Economics

d) Neumann János Informatikai Kari Hallgatói Részönkormányzat (a továbbiakban: OE NIK HÖK);

 •   székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.

 •   elnevezése angolul: Union of Student’s of Óbuda University, John von Neumann Faculty of

  Informatics

e) Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kari Hallgatói Részönkormányzat (a továbbiak-ban: OE RKK HÖK);

 •   székhelye: 1034 Budapest, Doberdó út 6.

 •   elnevezése angolul: Union of Student’s of Óbuda University, Rejtő Sándor Faculty of

  Mechanical Engineering

f) Székesfehérvári Hallgatói Részönkormányzat (a továbbiakban: OE SZHÖK);

 •   székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 45. K épület I.em 56.

 •   elnevezése angolul: Union of Student’s of Óbuda University Regional Education and Innovation

  Center Székesfehérvár

g) Kollégiumi Hallgatói Érdekképviselet (a továbbiakban: KollHÖK).

 •   székhelye: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 17. EHÖK iroda

 •   elnevezése angolul: Union of Student’s of Óbuda University Hostel

 

Az OE HÖK Hallgatói Tanácsa

(1) A Hallgatói Tanács az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése.

(2) A Hallgatói Önkormányzat egyetemi szintű vezető és képviseleti szerve, amely jelen alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában gyakorolja a Hallgatói Önkormányzat jogainak összességét és fele- lős ezen Alapszabályban meghatározott feladatainak végrehajtásáért.

(3) Hatáskörét testületileg gyakorolja.

(4) Ügyrendjére jelen alapszabály 36.§-44.§ rendelkezései az irányadóak.

(5) A Hallgatói Tanács kari képviseletű tagjait a kari Küldöttgyűlések választják meg tagjaik közül.

(6) A Diákjóléti Bizottság képviselőjét a Diákjóléti Bizottság Rendes tagjai választják meg az összes tag közül. A DJB összes tagja pályázhat.

(7) Az OE HÖK Kollégiumi Hallgatói Érdekképviselet képviselőjét a KollHÖK testülete választja.

(8) Megválasztja az EHÖK elnökét. A választást rendesen minden év novemberében kell megtartani, ha nincs folyamatos mandátuma. A hivatalba lépés dátuma következő év január 1.

(9) A Hallgatói Tanács szavazati jogú tagjai:

 • a)  OE EHÖK elnök: 1 fő;
 • b)  OE EHÖK tanulmányi és gazdasági alelnök 2fő;
 • c) DJB: 1 fő;
 • d)  KollHÖK: 1 fő;
 • e)  OE BGK HÖK: 3 fő, KGY által választott tag;
 • f)  OE KVK HÖK: 3 fő, KGY által választott tag;
 • g)  OE KGK HÖK: 3 fő, KGY által választott tag;
 • h)  OE NIK HÖK: 3 fő, KGY által választott tag;
 • i)  OE RKK HÖK: 3 fő, KGY által választott tag;
 • j)  OE SZHÖK: 3 fő, KGY által választott tag;

(10) Feladatai ellátásának segítésére kizárólag javaslattételi joggal felruházható bizottságot hozhat létre saját tagjaiból - kivétel az Alapszabályban rögzített bizottságok -, melynek munkájába tanácskozási joggal külső személyeket is bevonhat.

(11) A Hallgatói Tanács tagja csak az Egyetem beiratkozott hallgatója lehet.
(12) A Hallgatói Tanács tagok mandátuma egy évre szól.

(13) A Hallgatói Tanács tagjainak mandátumára jelen alapszabály 45.§-47.§ rendelkezései az irányadó- ak.

(14) Üresedés esetén az arra jogosult szervezet 30 napon belül köteles a megüresedett hely betöltésé- ről gondoskodni.

(15)

(16) A Hallgatói Tanács kizárólagos jogkörei:

Az EHÖK elnökének a jelenlévő küldöttek 2/3 általi megválasztása, és visszahívása.
Az EHÖK alelnökeinek megválasztása az EHÖK elnök javaslata alapján.
A HÖK alapszabályának minősített többség általi elfogadása.
A költségvetés elfogadása.
Az EHÖK elnökének, alelnökeinek beszámolóinak elfogadása.
A Hallgatói Tanács saját, és egyéb jelen alapszabályban említett bizottságokba hallgatói tagok delegálása.
Hallgatói Tanácsi határozat alkotása.
Kizárólagosan jogosult meghatározni a hallgatói normatívákból képzett egyetemi normatívkeret felhasználását. Továbbá kizárólagosan jogosult minden egyéb egyetemi hallgatói pénzeszköz felhasználását meghatározni, ezen túl a részönkormányzatok kezelésében lévő pénzeszköz felhasználását ellenő
rzi.
Ellen
őrzi a részönkormányzatok munkáját, beszámoltatja azok vezetőit, egyetemi SzMSz, HÖK Alapszabály vagy jogszabályellenes intézkedéseiket felfüggesztheti vagy megsemmisítheti.

Hallgatói Tanácsot félévente legalább 2 alkalommal kell összehívnia az EHÖK elnökének.


A HÖK Testülete

(1) A Hallgatói Tanács ülései között a legfőbb döntéshozó testület.

(2) Véleményezési joga van minden, a HÖK-öt érintő kérdésben.

(3) A Hallgatói Tanács kizárólagos jogköreinek kivételével minden olyan kérdésben dönthet, amely a Hallgatói Tanács kompetenciája.

(4) Döntéseiről az EHÖK elnöke köteles beszámolni a Hallgatói Tanácsnak.

(5) A
Hallgatói Önkormányzat döntéseit előkészítő testület.

(6)
A HÖK Testület szavazati jogú tagjai a hat KHÖK elnök, illetve az EHÖK elnök.